Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.11.2016 12:05:27 

SKP - Azylový dům pro muže Jihlava

Stanovy SKP

Preambule

Úkolem Evangelické církve metodistické, jakož i celé církve Ježíše Krista, je zvěstovat Boží lásku slovem

a činem. Pomoc potřebným patří k projevu podstaty a života církve. Středisko křesťanské pomoci

Jihlava chce v souladu s Řádem Evangelické církve metodistické tuto pomoc poskytovat.

1. Základní ustanovení

1.1. Název: Středisko křesťanské pomoci Jihlava (dále jen „SKP“).

1.2. Sídlem SKP je Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava.

1.3. Zřizovatelem SKP je Evangelická církev metodistická, se sídlem Ječná 545/19, 120 00 Praha 2,

IČ 00445240.

1.4. SKP je samostatnou organizační jednotkou Evangelické církve metodistické (dále jen „ECM“)

s právní subjektivitou, která mu byla udělena Radou oblasti ECM, podle ustanovení článku

č. 852 Řádu ECM.

1.5. Duchovní dohled provádí Farnost Evangelické církve metodistické v Jihlavě,

Seifertova 1741/13, 586 01 Jihlava, IČ 67027181 (dále jen „ECM Jihlava“).

2. Poslání

2.1. SKP pomáhá lidem překlenout tíživou životní situaci a vrátit se do běžného života. Za tímto

účelem zejména:

a. poskytuje sociální a pastorační péči, pomoc a podporu lidem, kteří jsou ohroženi

ztrátou bydlení nebo bez bydlení, osamělí nebo jinak potřební,

b. aktivně vyhledává možnosti pomoci lidem v tíživé životní situaci,

c. zkvalitňuje poskytované služby i způsob svého řízení,

d. připravuje a vzdělává své dobrovolné i profesionální pracovníky, dbá o jejich odborný i

osobnostní a duchovní rozvoj.

2.2. SKP k naplňování svého poslání spolupracuje s orgány veřejné správy, institucemi, církvemi

a dalšími tuzemskými i zahraničními fyzickými a právnickými osobami.

3. Řízení a organizace SKP

3.1. SKP se řídí základními předpisy ECM – Řádem ECM a usneseními Výročních a Oblastních

konferencí.

3.2. V čele SKP je správní rada.

3.3. Podrobnosti vnitřní organizační struktury, vzájemné vztahy a povinnosti pracovníků řeší

v souladu s těmito stanovami organizační řád.

4. Správní rada

Správní rada je nejvyšším orgánem SKP. Je zodpovědná za vývoj SKP, za naplňování jeho poslání.

Správní rada dbá o vytváření prostředí spolupráce uvnitř i navenek SKP.

4.1. Správní radu SKP jmenuje, popř. odvolává staršovstvo ECM Jihlava z řad dobrovolníků, členů

i nečlenů ECM ztotožňujících se s posláním SKP uvedeným ve stanovách. Členem správní

rady nemůže být zaměstnanec SKP.

4.2. Správní rada je jmenována na dobu tří let, v počtu minimálně tří členů. Počet členů správní

rady musí být lichý.

4.3. Z titulu svého úřadu je členem správní rady odpovědný duchovní příslušné farnosti ECM

nebo jím pověřený člen farnosti.

4.4. V čele správní rady je předseda, kterého ze svého středu volí členové správní rady na svém

prvním zasedání po nástupu do funkce. Předseda správní rady se podle potřeby, nejméně

však jednou ročně účastní zasedání staršovstva příslušné farnosti ECM a informuje o činnosti

SKP a je za realizaci tohoto setkání zodpovědný.

4.5. Správní rada na prvním zasedání dále zvolí zapisovatele, který vede knihu zápisů správní

rady.

4.6. Správní rada zejména:

a. schvaluje výroční zprávu, kterou předkládá farní konferenci ECM Jihlava,

b. schvaluje plán činnosti,

c. schvaluje účetní závěrku,

d. schvaluje finanční rozpočet,

e. schvaluje, případně navrhuje změny organizačního řádu a vnitřních předpisů SKP.

4.7. Správní radu svolává podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně její předseda.

4.8. Zasedání se účastní s hlasem poradním i ředitel SKP. Předseda správní rady může

rozhodnout o tom, že některé body budou projednány bez přítomnosti ředitele SKP.

4.9. V případě odstoupení člena správní rady jmenuje staršovstvo ECM Jihlava nového člena a to

do konce funkčního období stávající správní rady.

5. Ředitel

5.1. Ředitel SKP je jeho statutárním orgánem. Ve vztahu k zaměstnancům plní práva a povinnosti

zaměstnavatele.

5.2. Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel na návrh správní rady.

5.3. Ředitel zejména:

a. řídí činnost SKP,

b. zpracovává a předkládá ke schválení organizační řád a veškeré vnitřní předpisy SKP,

c. každoročně zpracovává a předkládá ke schválení účetní závěrku, plán činnosti, finanční

rozpočet a výroční zprávu,

d. zajišťuje finanční prostředky pro chod SKP,

e. odpovídá za hospodaření a činnost SKP, za zajištění, ochranu a evidenci majetku SKP.

5.4. Účastní se schůzí správní rady SKP s hlasem poradním.

6. Provoz a hospodaření SKP

6.1. SKP je samostatně hospodařící právnickou osobou založenou registrovanou církví.

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

6.2. Zdrojem příjmů SKP jsou:

a. dotace z veřejných rozpočtů,

b. příjmy od uživatelů služeb,

c. příjmy za poskytování sociální služby z veřejných zakázek atp.,

d. příspěvky a dary spolupracujících organizací a jednotlivců z tuzemska i ze zahraničí,

e. výtěžky ze sbírek a dobročinných akcí,

f. výnosy doplňkové hospodářské činnosti,

g. dědictví.

6.3. SKP sestavuje každoročně rozpočet a hospodaří podle něj.

6.4. Staršovstvo farnosti ECM Jihlava může jmenovat revizory, kteří provedou revizi hospodaření

SKP.

7. Zrušení a zánik SKP

7.1. SKP se ruší rozhodnutím zřizovatele.

7.2. Při zániku SKP bez právního nástupce se provede likvidace SKP. Likvidátora jmenuje

zřizovatel.

7.3. Při likvidaci se nejprve uhradí všechny závazky SKP a likvidační zůstatek se převede na

zřizovatele.

8. Změny stanov

Změny a doplňky stanov provádí zřizovatel na návrh správní rady.

Tyto stanovy schválila Rada oblasti ECM dne 22. 2. 2010 a tímto dnem vstupují v platnost.

TOPlist